فیلترها

پیراهن های جودون بسیار مناسب فصل گرم سال هستند . بافت کلفت تار و پود آن ها باعث نمیشود به آن ها جودون اطلاق شود.