فیلترها

شلوار لی گن دار به نوعی از شلوار های لی گفته میشود که بالای آن ها گن دوخته شده است.